Paduri urbane

Monitorizarea stării ecosistemelor forestiere și valorificarea potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane administrate de RPLP Kronstadt

Scopul principal al proiectului îl reprezintă identificarea și punerea în valoare a potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane administrate de RPLP Kronstadt, evaluarea biodiversității acestora.

Obiectivele proiectului:

  1. Evaluarea funcției recreative și a altor funcții sociale a pădurilor urbane și periurbane Municipiului Brașov administrate de RPLP Kronstadt.
  2. Implementarea unui sistem de monitorizare integrată a stării ecosistemelor forestiere din pădurile urbane și periurbane ale Municipiului Brașov
  3. Elaborarea în colaborare cu factorii cheie a unor scenarii de valorificare a potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor urbane și periurbane ale Municipiului Brașov.

Lista activităților

Obiectivul Activități Livrabile
Nr. Denumire Descriere
1. Evaluarea funcției recreative și a altor funcții sociale a pădurilor urbane și periurbane Municipiului Brașov administrate de RPLP Kronstadt. 1 Identificarea și delimitarea arboretelor administrate de RPLP Kronstadt care se pot constitui în păduri urbane și periurbane cu impact social pentru populația Municipiului Brașov Se vor stabili criterii de identificarea a pădurilor urbane și periurbane cu impact social în funcție de serviciile predominante specifice (recreere, cultural și istoric) pe baza unei scheme geometrice randomizate. Utilizând platforma GIS vor fi identificate și delimitate, la nivel de u.a., pădurile respective. Prin observații în teren și discuții cu factorii interesați (primărie, agenție metropolitană APM, ONG-uri etc.) va fi definitivată lista u.a. în care pădurile au un impact social deosebit. 1. Metodologie de delimitare a pădurilor urbane și periurbane având impact social

2. Studiu privind pădurile urbane și periurbane de interes social pentru locuitorii municipiului Brașov, aflate în administrație RPLP Kronstadt

3. Bază de date GIS cu pădurile urbane și periurbane de interes social pentru Municipiul Brașov

2 Identificarea și descrierea zonelor cu potențial recreativ deosebit și de interes recreativ, cultural și istoric situate în pădurile administrate de RPLP Kronstadt Folosind experiența locală și prin consultarea factorii interesați și populația se vor identifica punctele de interes recreativ deosebit.

De asemenea, prin consultarea asociațiilor culturale a experților în istoria Brașovului și a împrejurimilor vor fi identificate zone forestiere cu legende, sau de care sunt legate evenimente istorice.

O altă categorie de locații care vor fi descrise, sunt cele cu potențial în organizarea unor evenimente culturale sau istorice (similare Pietrelor lui Solomon)

Toate locațiile identificate vor fi analizate „in situ” și se va face o evaluare a potențialului acestor zone.

1. Studiu privind zonele cu potențial recreativ deosebit și de interes cultural și istoric din pădurile administrate de RPLP Kronstadt

2. Bază de date GIS cu zonele cu potențial recreativ deosebit și de interes cultural și istoric din pădurile administrate de RPLP Kronstadt

3 Cuantificarea valorii pădurilor cu impact social însemnat prin analiză sociologică Se vor identifica și întocmi instrumentele de anchetă sociologică în vederea cuantificării valorice a efectelor sociale, se vor aplica aceste instrumente grupurilor de factori interesați, iar apoi se vor prelucra rezultatele obținute. 1. Studiu sociologic privind percepția populației asupra valorii serviciilor  recreative, culturale și istorice a pădurilor din jurul Municipiului Brașov, inclusiv stabilirea acesteia

2. Articol științific

2. Implementarea unui sistem de monitorizare integrată a stării ecosistemelor forestiere din pădurile urbane și periurbane ale Municipiului Brașov 4 Proiectarea și amplasarea unei rețele statistice de suprafețe permanente de lungă durată pentru monitorizarea biodiversității și a factorilor abiotici care influențează funcțiile sociale ale pădurilor urbane și periurbane ale Municipiului Brașov Va fi concepută o rețea de suprafețe experimentale de lungă durată (20) a căror amplasament va fi stabilit astfel încât să poată fi surprinse caracteristicile climatice și de vegetație pe trepte altitudinale din Vârful Postăvaru (1799 m) până în Municipiul Brașov (aprox. 600 m). Transectele urmărite vor fi diferite: urmărind văile, culmile sau pe mijlocul versantului.

Suprafețele experimentale vor fi circulare având suprafața de 500 m2 și toate vor fi dotate cu Data logger USB la care vor fi conectați umătorii senzori:

– traductor temperatură și umiditate relativă aer (20 buc);

– senzor temperatură la suprafața solului (20 buc)

– câte 2 senzori de umiditate sol dispuși la două adâncimi (40 buc)

– pluviometre pentru 10 amplasamente (10 buc)

– piranometru pentru 5 amplasamente (5 buc)

De asemenea în trei puncte caracteristice (primul la Vf. Postăvaru, al doilea în Poiana Brașov și al treilea în Municipiul Brașov) vor fi instalate 3 Data loggere cu transmisie GSM (în timp real) la care vor fi conectați următorii senzori:

– traductor temperatură și umiditate relativă aer;

– senzor temperatură la suprafața solului;

– pluviometru;

– anemometru cu vana direcție;

– piranometru

Aparatura va fi instalată în suprafețele experimentale care vor fi delimitate în teren.

1. Suprafețe de cercetare (20) constituite într-o rețea pentru cercetări de lungă durată

2. Puncte de măsurare (3) a factorilor climatici

5 Stabilirea proprietăților fizice și chimice ale solurilor forestiere din pădurile urbane și periurbane ale municipiului Brașov Se va face o descriere a solurilor din cele 20 suprafețe experimentale, vor fi prelevate probe de sol pe orizonturi genetice și vor fi realizate analize pentru determinarea proprietăților fizice (structură, textură, granulometrie, greutate specifică, porozitate etc.) și chimice (aciditatea, capacitatea de schimb cationic și a bazelor de schimb, conținut de humus, săruri, solubile, carbonați, micro și macroelemente etc.) 1. Studiu privind  proprietățile fizico – chimice ale solurilor

2. Bază de date privind solurile

6 Evaluarea și monitorizarea biodiversității la nivelul păturii ierbacee Se vor efectua 3 măsurători anuale la nivelul păturii ierbacee (vernal, estival și autumnal) privind prezența și abundență diferitelor specii. 1. Studiu privind biodiversitatea la nivelul păturii ierbacee

2. Bază de date privind biodiversitatea la nivelul păturii ierbacee

3. Articol științific

7 Evaluarea și monitorizarea stării de sănătate a arboretului și subarboretului. Masurarea caracteristicilor biometrice ale acestora Se vor face aprecieri despre starea de sănătate a coroanei prin estimarea procentului de defoliere și cel de decolorare, dar și despre abundența fructificației. De asemenea, se va nota și prezența altor vătămări prin menționarea părții vătămate, dar și a agentului care a provocat vătămarea. 1. Studiu privind starea de sănătate a pădurilor urbane și periurbane Municipiului Brașov

2. Bază de date privind starea de sănătate a arboretului și subarboretului

3. Articol științific

8 Monitorizarea parametrilor climatici și descrierea topoclimatelor locale Măsurătorile vor fi continue pe întrega durată a proiectului și vor viza următorii parametrii meteorologici:  temperatura și umiditate în aer și în sol, vânt, precipitații, radiația solară. 1. Studiu privind parametri climatici și dinamica acestora

2. Bază de date privind variabilitatea parametrilor climatici.

3. Articol științific

3. Elaborarea în colaborare cu factorii cheie a unor scenarii de valorificare a potențialului recreativ, cultural și social  al pădurilor urbane și periurbane ale Municipiului Brașov 9 Identificarea, descrierea și promovarea unor noi  elemente ale patrimoniului imaterial precum și posibile locații de desfășurarea a unor evenimente (culturale, istorice etc.) pentru o valorificare mai bună a potențialului recreativ, cultural și istorical pădurilor din jurul Municipiului Brașov Pentru punerea în valoare a zonelor forestiere de interes cultural (act. 2), va fi cules patrimoniul imaterial și vor fi identificate și descrise soluții de sporire a serviciilor furnizate de anumite zone forestiere 1. Studiu privind valorificarea potențialului cultural al pădurilor prin evenimente culturale și îmbogățirea patrimoniului imaterial

2. Carte

10 Identificarea împreună cu factorii cheie a unor scenarii de dezvoltare a infrastructurii cu rol recreativ din pădurile administrate de RPLP Kronstadt Utilizând conceptul de implicare a factorilor cheie în stabilirea scenariilor de dezvoltare pentru maximizarea serviciilor recreative, culturale și istorice furnizate de pădurile limitrofe Municipiului Brașov se va face o selecție a factorilor decizional cheie pentru pădurile urbane, iar prin implicarea acestora vor fi „co-create” scenarii de dezvoltare a zonelor și infrastructurii cu rol recreativ și social din pădurile administrate de RPLP Kronstadt. 1. Metodologie de identificare și implicare a factorilor cheie în stabilirea scenariilor de dezvoltare a zonelor și infrastructurii cu rol recreativ

2. Studiu privind scenariile de dezvoltare a zonelor forestiere cu rol recreativ, social și cultural din pădurile urbane și periurbane ale municipiului Brașov

3. Articol științific

11 Evaluarea și descrierea soluțiilor de dezvoltare a zonelor cu rol recreativ și a infrastructurii necesare Vor fi descrise și evaluate valoric lucrările necesare înființării unor zone recreativ – educative, recreativ – sportive; vor fi descrise și evaluate economic noi trasee turistice pentru drumeții, se va face o analiză și o evaluare a infrastructurii de transport existente și a posibilității extinderii acesteia astfel încât zonele de interes cultural, recreativ și social să fie accesibile mai multor categorii de cetățeni ai Municipiului Brașov. 1. Studiu privind dezvoltarea zonelor forestiere cu rol recreativ – educativ

2. Studiu privind dezvoltarea zonelor forestiere cu rol recreativ – sportiv (aventura parc, piste biciclete, domeniu schiabil etc.)

3. Studiu privind dezvoltarea infrastructurii pentru drumeții montane

4. Studiu privind starea infrastructurii de transport existente (drumuri forestiere) și dezvoltarea ei pentru accesibilizarea sporită a zonelor de interes recreativ, cultural și istoric

5. Bază de date privind infrastructura cu rol recreativ

Articol științific

12 Gradul de utilizare și intensitatea de utilizare a infrastructurii recreative. Evaluare și monitorizare Vor fi stabilite puncte de control și se va realiza contabilizarea utilizatorilor infrastructurii existente prin numărarea acestora de două ori pe lună (în zi a săptămânii de lucru și în zi de sfârșit de săptămână etc.) 1. Metodologie privind monitorizarea și contabilizarea utilizatorilor infrastructurii cu rol recreativ

2. Studiu privind utilizarea infrastructurii cu rol recreativ

3. Articol științific

13 Valorificarea serviciilor recreative, culturale și sociale pentru pădurilor urbane și periurbane ale Municipiului Brașov, administrate de RPLP Kronstadt Se vor evalua din punct de vedere al eficienței economice, raportată la serviciile recreative, culturale și sociale, a scenariilor de dezvoltare stabilite anterior

1. Studiu privind valorificarea potențialului recreativ, cultural și social al pădurilor urbane și periurbane

2. Model de dezvoltare pentru valorificarea potențialului recreativ, cultural și social  al pădurilor urbane și periurbane